- vores brug af aktiv coaching som metode

Coaching kan skabe udvikling, skærpet bevidsthed, øget ansvarlighed, trivsel og resultater - som sådan har det i mange år været anvendt til udvikling af toppræstationer i sportens verden, og nu knyttes det også i erhvervslivet sammen med forudsætningerne for at kunne accelerere nytænkning, udvikling og ansvarlighed.

Målet med coaching er, at den enkelte udvikler sin personlighed og dermed evnen til at træde i karakter - som menneske, som socialt væsen og som leder. Det er et middel til at nå vigtige mål og resultater - at ændre, forbedre eller at indtage nyt land. Udbyttet kan være at mestre en disciplin, forbedre virksomhedens bund- og toplinie, føle mindre stres eller opnå større gennemslagskraft og balance i livet.

Hvordan lykkes det mennesker at komme gennem livet? Hvordan kommer man gennem skolen, lærepladsen, universitetet, arbejdslivet, ledelseslivet, privatlivet, kærlighedslivet - hvordan træffer man sine beslutninger, og hvordan fungerer man sammen med andre mennesker? Hvilke drømme har du? Hvilke mål og hvad opnår du? Hvordan opfatter du dig selv? Hvordan opleves du af andre mennesker? Hvordan bedømmer andre det, som du udretter?

Jo ældre man bliver, desto længere kan man se tilbage - og man bliver klogere på det ekstremt komplicerede, som vi kalder livet.

Dog, man kan få hjælp til livet - af andre gode mennesker. Det får man, hvis man har gode forældre, søskende, naboer, lærere, kolleger og ledere - men også af professionelle 'livshjælpere', som fx. en coach.

Vores grundlæggende hensigt er at støtte og udvikle dig gennem coaching - og samtidig give dig et effektivt værktøj så du bliver bedre til at fokusere og eksekvere, så alles - dine, kollegernes, virksomhedens, medarbejdernes og ledernes - behov bliver opfyldt.

Ingen tvivl om, at det kræver viden og personlig styrke at være coach for et andet menneske, og det kræver både ansvarlighed og særlige kompetencer at være coach for en erfaren leder, ledergruppe eller bestyrelse.

- den vidende gør først, hvad den uvidende gør sidst

Som coach stiller vi vores professionelle indsigt og livserfaring til rådighed for dig. Processen forløber gennem samtaler, der starter her, men kan strække sig over en længere periode. Det er din personlige kapacitetsudvikling, der er i fokus for at opnå bedst mulig udnyttelse af dine ressourcer.

Vi tilstræber nemlig at udvikle dine personlige evner, så det bliver naturligt for dig selv at bruge coaching i din omgang med andre. Ved at bruge værktøjet / metoderne, så bliver du i stand til at skabe udvikling omkring dig og kan styrke dine samarbejdspartnere.

Vi tilbyder fortløbende partnerskab med den enkelte, designet til at understøtte skabelsen af resultater i såvel det professionelle som det personlige liv. Det er samtidig en proces, der lukker op for egne ønsker og valg, så man kan styrkes og udvikles

Gennem vores eksempel tilstræber vi samtidig at give dig en indsigt i coach rollen og dermed forudsætninger til at gøre coaching almindeligt og brugbart i din organisation/virksomhed, så du, som den erfarne medarbejder, kan formidle din viden til gavn for andre medarbejderes udvikling. Derfor sigter vi på at du bliver fortrolig med teknikker, som giver dig muligheder for at bidrage og udføre coaching i dit daglige arbejde.

- coaching - hvad er det?

Vi vil begrænse os til at sige, at coaching i vores verdensbillede egentlig kun adskiller sig lidt fra mentorrollen - men den enkelte situation afgør hvor den faktisk udøvede coaching helt præcis ligger i spændet mellem facilitering og mentoring.

Dermed tillader vi os at skære igennem den retoriske diskussion, der florerer om forskellene på facilitering, sparring, coaching og mentoring - vi vil hellere anvende tiden på det væsentlige, nemlig at bruge det bedste fra alle discipliner.

Det er en hjælpende relation mellem et menneske i en udfordrende arbejdssituation, måske med ledelsesmæssig og autoritativt ansvar på højt niveau i en organisation, og en coach, som anvender social og psykologisk indsigt sammen med faglig viden og relevante redskaber - med det erklærede mål, at den coachede udvikler sig til en mere effektiv, kommunikerende og helhedsorienteret person.

- aktiv coaching er ikke kun at lytte - men i høj grad også at vise vejen.....

Hos os er det nemlig en misforståelse, at den coachede altid selv skal finde alle svar og løsninger. Begrænset hertil skabes der netop ikke den nyudvikling, der er det vigtigste udbytte ved at interagere med en coach, der besidder professionel indsigt og livserfaring.

Coaching er en aktiv handling - at være coach er ikke en tilbagelænet rolle med en anonym attitude, men det foregår helt fremme i skoene, på tåspidserne, hvor der spørges ind til de essentielle ting for at lytte sig frem til den centrale problematik, som er væsentlig at finde en løsning på - derfor kalder vi det aktiv coaching

Coaching kan bl.a. bruges, når man ønsker at finde en vej til at reducere stress på arbejdspladsen, få bedre balance imellem job og familie, styrke relationen til kolleger på jobbet, få opmærksomhed omkring egne prioriteter og forbedre selvdisciplin og motivation.

Derfor er vores hensigt først og fremmest at være din coach for at bringe dig til at få fornyet fokus på væsentlige forhold med betydning for udviklingen af din nuværende situation.

Som sagt, så vil vi ikke tage del i en rigid debat om forskellene på facilitering, sparring, coaching og mentoring, men i stedet bruge det bedste fra alle verdener.

Det grundlæggende udgangspunkt for coaching er troen på, at det er af værdi at udvikle mennesker - gennem samtaler og møder. Med iværksættelse af egentlige coachprogrammer kan virksomheden udvikles indefra på grundlag af et forpligtende samarbejde enten på tomandshånd eller blandt flere, hvor erfarne og mindre erfarne medarbejdere befinder sig i en magtfri og personlig lærings- og udviklingsproces.

Coaching har dermed en kulturskabende effekt ved at gøre personlig og faglig udvikling til et ansvar for alle. Coachprogrammer skaber effektive netværk for vidensdeling og bidrager til fastholdelse af kvalificerede medarbejdere

coaching forløser noget, der er inde i os selv

En coach er på sin vis en rolle-model - en, man kan lære af. Ikke i traditionel lærer/elev-forstand, men i form af hjælp til større indsigt og erfaring, fagligt og personligt. Metoden er dialog, som vel at mærke ikke er mellem to ens mennesker, men mellem to ligeværdige mennesker. Coachens fornemste opgave er således at yde hjælp til selvhjælp. En god coach kan ved at skabe et dialog- og refleksionsrum hjælpe det andet menneske med at komme til at lytte til svarene i sig selv - at opdage, at man bærer svarene selv. Som Heinrich Steffens i et af bogens korte historiske glimt sagde om sin berømte "lærling", Adam Oehlenschläger: "Jeg gav ham blot til sig selv, så han erkendte sin indre rigdom"

Coaching er ikke blot et nyt buzz-word, som der er så mange af i Human Resource-branchen, men der er vægtige grunde til, at organisationer fremover kan have fordel af at fokusere meget mere på coach-begrebet - på de gavnlige katalyserings-egenskaber en god coach er i besiddelse af, og de forhold, som er karakteristiske for en god personlig relation.

Et coachingforløb fastlægges ud fra, hvad man ønsker at opnå hhv. ikke opnå, så forventningerne afstemmes i detaljer inden aftalen indgås. Kun derved kan det blive netop den proces, der skal til, for at vi udvikler os fagligt og personligt, så vi kommer videre, bliver mere opsøgende, proaktive og målrettede, hvis det er det, vi har brug for.

Det handler om meningsskabende processer med fokus på personlighedens kognitive, emotionelle og sociale udvikling ved inddragelse af relevante aspekter, faser, modeller og værktøjer.

Hvordan skal du forholde sig til den coach, som du - måske ad snørklede veje - har fået adgang til? Hvordan kan du vide hvilken teoretisk og praktisk baggrund den enkelte coach har? Hvordan kan du vide, at tilliden er berettiget? Der kan ikke gives et entydig svar, for faktum er, at enhver kan kalde sig coach og meget andet. Det er forhold, som du må spørge ind til, når du søger coaching.

Nok bør det sige sig selv, at en coach må være i besiddelse af de vitale og afgørende egenskaber: Indfølingsevne, indsigt, situationsfornemmelse, ydmyghed, intuition, samt have kendskab til mennesker og menneskelige relationer - men vedkommende skal også have faglig og instrumentel viden, som ikke blot er overfladisk, men bunder i reelle erfaringer, der kan øses af.

Det er ligeså meget din opgave, at finde ud af, om coachen kan bidrage dig og din situation med noget brugbart, som det er coachens, at finde ud af om I er et succesfuldt makkerpar.

Vores grundlæggende holdning er glimrende udtrykt hermed:

"At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar."
Citat: "Brudstykke af en ligefrem meddelelse" Søren Kierkegaard


Vi spår, at coachbegrebet i de kommende år vil få en meget mere fremtrædende plads, når vi har fokus på i lederudvikling og organisationsudvikling. Vi lever i en virtuel verden, der er kendetegnet ved manglende fysisk nærvær, stilhed og refleksion.

Der er hårdt brug for det - vores teknologisk udbyggede verden har mange fordele og har på mange måder gjort mange ting en hel del lettere for os. Alle fordele til trods skal vi dog passe på når den ene let tilgængelige IT-baserede kommunikations-mulighed afløser den anden - så vi pludselig står i en situation med fare for at glemme noget af den viden, der kun kan overføres mellem mennesker i direkte kortslutning.