- brug coaching som metode

Formålet med forløbet er at bruge coaching som et effektivt værktøj til at styrke dine personlige evner, så du bliver i stand til at skabe udvikling omkring dig - så både virksomhedens, medarbejdernes og ledernes behov bliver opfyldt. Gennem processen bliver du fortrolig med coaching, så du bliver i stand til at se dine muligheder for at bidrage og udføre coaching i dit daglige arbejde.

Coaching har i flere år være anvendt til udvikling af toppræstationer i sportens verden, og anses nu også i erhvervslivet som en forudsætning for at kunne accelerere nytænkning, udvikling og ansvarlighed.

Gennem coaching bliver du i stand til at

 • udvikle dine kolleger og medarbejderes potentiale
 • sætte fokus på fornyelse
 • få medarbejderne til at opstille realistiske mål
 • skabe commitment til målene og
 • skabe en øget ansvarlighed hos den enkelte.

Coaching er en proces, som styres via særlige kompetencegivende spørgsmål, så den coachedes potentiale og ansvarlighed aktiveres. Den, der coaches, hjælpes med at nuancere et givent dilemma eller problem, så man når frem til at finde den mest hensigtsmæssige løsning.

Coaching adskiller sig på den måde fra mentorrollen og traditionel ledelse ved, at den "coachede" selv finder svar og løsninger. Dermed skaber coaching udvikling, skærpet bevidsthed, øget ansvarlighed, trivsel og resultater.

På den lange bane sikres opnåelsen af de bedste løsninger, kontinuerlig kompetenceudvikling, og ledere, der får tid til at beskæftige sig med ledelse fremfor kontrol.

Begrebsafklaring af Styring, ledelse og coaching

 • Hvad er nutidig ledelse?
 • Hvad vil det sige at coache?
 • Er et andet menneskesyn en forudsætning for coaching?
 • Hvilken form for ledelse anvendes i egen organisation?
 • Hvorfor virker coaching kompetenceudviklende?
 • Hvordan udvikles potentialet, og hvordan øges motivationen?
 • Skærpet bevidsthed og øger ansvarlighed gennem coaching?
 • Hvor kan coaching anvendes?

Instruktion i anvendelse af værktøjet

 • Dialog, der fremmer motivation, engagement og entusiasme:
 • De bærende elementer i samtalen
 • At se den andens model af verden, og tage udgangspunkt i den
 • Påskønnende spørgsmål
 • Kompetencegivende spørgsmål
 • Systematisk coaching
 • 4 trins metoden
 • Effektive spørgsmål
 • Nonverbal kommunikation
 • Spørgsmålstyper
 • Cirkulær interviewmetode
 • Coachfælder

Kurset afvikles som en kombination af øvelser og korte oplæg med efterfølgende refleksion og feed-back. I en behagelig form opleves fænomenet "Business and Pleasure", hvor stor deltageraktivitet og engagement forenes med sjov, glæde og respekt.

Omdrejningpunkter i processen er at

 • skabe indsigt i hvad coaching er
 • sætte coaching ind i en ledelsesmæssig ramme
 • at coache og at blive coachet
 • at finde svar på spørgsmålene

Konfronteret med udvalgte problemstillinger vil man det ene øjeblik befinde sig i rollen som coach, for i næste at være den coach'ede. Problemstillingen kan enten være en forestående begivenhed eller et allerede overstået forløb, hvor en afklaring af det skete er ønskelig.

Du vil opleve at du

 • har coach'et andre
 • selv er blevet coach'et
 • kender egne evner mht. at udfylde coach-rollen
 • har indsigt i dine muligheder i en livslang udviklende proces
 • har lyst til at coache de mennesker, som du skaber resultater sammen med

"At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar."
Citat: "Brudstykke af en ligefrem meddelelse" Søren Kierkegaard