Det Samarbejdende Team

Det er ret sandsynligt, at der ligger skjulte værdier i enhver organisation og ethvert projekt - som bare skal findes og trækkes frem i lyset for at få nytte

Mængder af uudnyttet viden ligger hengemt, bremset af uhensigtsmæssige processer, suboptimering og organisatoriske flaskehalse? Eller blot den enkeltes lyst til at gemme til bedre tider - senere i karriereforløbet? Hvor tydelige er incitamentsstrukturerne?

Ingen giver sig vel i gang med at flytte et bjerg alene?

Organisering i projekter giver rammerne for den mest optimale måde at løse langt de fleste opgaver. Projekter har en vis udstrækning og er bemandet med personer, der primært er udpeget på grundlag af særlige faglige / tekniske færdigheder. Dog, hver gang en gruppe samles og rollerne skal fordeles, så spiller den sociale adfærd ind - ofte med overraskende effekt.

ProjektCoaching skaber klarhed og erkendelse omkring mål og midler, så intet forbliver skjult. Gennem defineret ejerskab skabes engagement og vilje til at arbejde mod fælles mål. Energien skal skabes ved at bygge på de faglige og personlige forskelligheder, der er i enhver gruppe. En særlig disciplin går netop på at udnytte komplementære skills til at skabe det spændingsfelt, der er vitalt for at skabe drive og læring i en gruppe af individer. I vores bevidsthed skal modsætninger omformes fra noget fastgroet konfliktfyldt til have stor positiv værdi og kunne udnyttes i et dialektisk samspil.

Man flytter vel ikke et bjerg med de bare hænder?

ProjektCoaching er en metode til at skabe effektive projekter, hvor der bygges på et sæt af velafprøvede styringsdiscipliner og strategiske værktøjer. Intens fokus på ledelsesegenskaber og projektadfærd er ingredienser, når det gælder at skabe en projektenhed og samtidig opnå synergi mellem projektledelse og projektdeltagere. Dette kan ikke lade sig gøre uden formulerede evidente krav, mål og forventninger.

Vi er fuldstændig sikre på, at organisationens performance forbedres, når den baseres på ledelse, styring og deling af viden i en kultur præget af løbende læring, innovation og forbedring - og det arbejder vi ud fra.

Kan man udvikle evnen til at flytte bjerge?

ProjektCoaching er en metode til at overdrage betydelig ekspertise til såvel projektledelse og projektdeltagere, så redskaber og metodologi bliver praktisk anvendelig, samt kan være udgangspunkt for egne tildragelser. Endelig sikres, at ejerskabet for projektets succes er placeret hvor det uden tvivl hører hjemme.

Projekter har et liv - fra fødsel til grav, hvor hver fase børe være genstand for refleksion og læring. Der hersker ingen tvivl om, at projekter skal afvikles - men det må ikke ske uden, at deltagerne udvikler sig. Det skal ske den rette aflejring af how-to's i organisationen og der skal uddrages de relevante learning-lessons....

- så bjerget bliver lettere at flytte næste gang.

At man, naar det i Sandhed skal lykkes at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe den Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar.

Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham.

Soeren Kierkegaard: "Brudstykke af en ligefrem Meddelelse".

 

Vores tankegang er holistisk, vi arbejder med det hele projekt - ikke at isolere, men at skabe en projektenhed og opnå synergi mellem projektledelse og projektdeltagere.

Vores fokus er på projektstyring, projektledelse og projektdeltagelse - på krav, mål og forventninger

Vi anbefaler kraftig tidsstyring - time boxing - og arbejder ud fra tesen om, at hellere skabe et resultat til tiden, end det perfekte for sent.

Vores tilgang er pragmatisk - vi vil anvende vores fælles erfaring til at udøve det muliges kunst - kendetegnet ved en stærk vilje til at finde den rigtige løsning på alle opgaver ud fra en praktisk indstilling til de givne muligheder

Vi udøver coaching i spændet mellem mentoring og facilitering - med konstante skift bevæger vi os fra at overdrage viden og vise retningen - til at lytte og udvikle gennem intelligente spørgsmål

Vi bidrager gerne til ideudvikling og evner efterfølgende at bringe tingene fra det tankemæssige, abstrakte plan til noget konkret og håndterbart, der kan udmøntes i reelle handlinger og aktioner

Vi vil anvende vores betydelige viden til at opnå indsigt i processer og formå at kravle til bjergets top dels for at se tingene i nyt perspektiv, dels for at kunne skue mod næste top

Vi er drevet af det rette mix af detaljeret viden, nysgerrighed, erfaringer og innovative evner, så vi hjælper med de rigtige valg når det gælder at finde løsninger fremfor problemer

Vi forstår, fordi vi har prøvet det før - vi kan og vil skabe den afgørende forskel.....

 

© ProjektCoaching 2015